Džibrán Chalíl Džibrán
PROROK, ZAHRADA PROROKOVA

K této básnické próze Chalíla Džibrána se těžko něco dodává. V některých vydáních vyšly společně dvě části z původně zamýšlené trilogie, jejíž třetí díl Smrt prorokova už Džibrán nenapsal. Tahle knížka taky patří k těm, které stojí zato číst před spaním kapitolu po kapitole tak dlouho, dokud věci v ní vyjevené nepřejdou člověku do krve a mysli.

POTOM ZNOVU PROMLUVILA MITRA A ŘEKLA:
CO NÁM POVÍŠ O MANŽELSTVÍ, MISTŘE?

A on odpověděl:

Spolu jste se zrodili a spolu buďte navždy.
Buďte spolu, dokud bílé perutě smrti nerozpráší vaše dny.
Buďte spolu i v mlčenlivé paměti boží.
Ale ať jsou ve vaší pospolitosti prostory
a nebeské vánky tančí mezi vámi.

Milujte se navzájem, ale nečiňte si z lásky pouta:
nechť je láska spíše mořem, vlnícím se mezi břehy vašich duší.
Plňte si vzájemně své číše, ale nepijte z jediné číše.
Dávejte si vzájemně ze svého chleba,
ale nejezte vždy jen z téhož krajíce.
Zpívejte, tančete a radujte se spolu,
ale dopřejte jeden druhému, aby byl sám,
právě tak jako jsou samy struny loutny,
i když se všechny zachvívají stejnou melodií.

Dávejte si svá srdce, ale ne proto,
abyste si je vzájemně svěřovali do opatrování.
Neboť vaše srdce může obsáhnout jen ruka Života.

A stůjte při sobě, ale ne příliš blízko sebe:
neboť pilíře chrámu stojí odděleně
a dub neroste ve stínu cypřiše,
ani cypřiš ve stínu dubu.

 

PAK PRAVIL UČITEL: PROMLUV K NÁM O UČENÍ.

A Mustafa řekl:

Nikdo vám nemůže zjevit než to, co již spočívá a zpola dřímá
v rozbřesku vašeho poznání.
Učitel, který se prochází mezi svými žáky ve stínu chrámu,
nedává ani tak ze své moudrosti jako spíše ze své víry a láskyplnosti.
Je-li opravdu modrý, nevyzývá vás, abyste vstoupili do příbytku jeho
moudrosti, ale spíše vás vede k prahu vašeho vlastního myšlení.
Hvězdář vám může vykládat o rytmu, který vyplňuje celý prostor,
ale nemůže vám dát sluch, který rytmus zachycuje, ani hlas,
který jej opakuje jako ozvěna.
A ten, kdo je zběhlý ve vědě čísel, vám může vykládat o doménách
vah a měr, ale nemůže vás tam zavést.
Neboť vize jednoho člověka nepropůjčí křídla jinému člověku.
A tak, jak je každý z vás sám ve vědění Boha, tak každý z vás
musí být také sám ve svém poznávání Boha i ve svém chápání země.

 

Prorok, Zahrada prorokova, vydalo nakladatelství Vyšehrad v roce 1996.
Z anglických originálů The Prophet (1946) a The Garden of the Prophet (1949)
přeložili Eliška a Boris Merhautovi v roce 1990.